Licznik odwiedzin:
N/A

Raport o firmie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z o. o. Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR za rok 2021

Mielno, 31 grudnia 2021

Hodowla Roślin Grunwald Spółka z o. o. Grupa IHAR

Mielno 163, 14-107 Mielno, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie

tel. 89 512 03 27, fax 89 513 07 85, e-mail: [email protected], www.hrgrunwald.pl

Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR
za rok 2021

 1. UDZIAŁOWCY SPÓŁKI
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AgroNas, Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło
 2. Centrala Nasienna Kalnas Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 13-17, 62-800 Kalisz
 3. Firma Nasienna Granum Z. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp. J.
  Wodzierady 81, 98-105 Wodzierady
 4. Sowul & Sowul Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2, 11-300 Biskupiec Reszelski
 5. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy
  Radzików, 05-870 Błonie
 1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE
Prezes Zarządumgr inż. Mieczysław Sowul
Członek Zarządumgr inż. Zbigniew Manias
Prokurent, Główny Hodowcamgr inż. Katarzyna Szwarc
Prokurent, Hodowcamgr inż. Katarzyna Jankowska
Główny Specjalista ds. Hodowlimgr inż. Anna Ostrowska
Kierownik Gospodarstwa, Hodowcamgr inż. Jakub Sobieraj
Hodowcymgr inż. Katarzyna Kłodawska -Pęcińska

dr Dariusz Rydzyński
Asystenci Głównego Hodowcymgr Jean de Dieu Muhire
mgr Łukasz Wańkowicz
Główna Księgowamgr Ewa Szkoda
Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2021r.)19 etatów
W tym hodowcy7,5 etatów
Powierzchnia ogółem (stan na 31.12.2021r.)-67, 91 (grunty własne)

2.1. HISTORIA POWSTANIA CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO (CBR)

Od momentu powstania (07 lipca 2005 roku) Spółka dzierżawiła budynki, szklarnie, magazyny, pomieszczenia biurowe oraz grunty o powierzchni 35,36 ha od IHAR PIB ZD w Bartążku.

Mając na celu zmianę lokalizacji swojej siedziby oraz działalności hodowlano-gospodarczej, w dniu 5 października 2017 roku, Spółka zakupiła 67,91 ha gruntów w miejscowości Mielno, gmina Grunwald, powiat ostródzki. Rozpoczęto przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu Stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Mielnie. 27 sierpnia 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę nowej siedziby na podstawie opracowanego projektu badawczego. Z dniem 5 października 2018 roku nazwę Spółki Hodowla Roślin Bartążek zmieniono na:

Hodowla Roślin Grunwald Grupa IHAR Sp. z o.o.

W 2019 przygotowano i złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wniosek
o dofinansowanie projektu pt. „Stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”.

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, 27 lutego 2020 r. podpisano umowę
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ POIR o dofinansowanie projektu Spółki.

Okres realizacji projektu od 2019-10-15 r. do 2022-03-31 r.

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1.: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0125/19

2. 2. BUDOWA CBR

10 czerwca 2020 r.Przekazanie placu budowy.
15 czerwca 2020 r.Rozpoczęcie budowy.
Powstanie budynku głównego z halą technologiczną.
Postawienie hal namiotowo- magazynowych: magazyn nasienny i magazyn sprzętu.
Budowa tunelu foliowego.
28 lipca 2021r.Zakończenie budowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót przez Komisję.
13 sierpnia 2021r.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie CBR.

2.3. PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJA CBR

25 sierpnia do 20 września 2021r.Przeniesienie materiałów hodowlanych i matecznych w postaci roślin zielonych z Bartążka do Mielna oraz wysadzenie ich w polu.
02 do 20 września 2021r.Zasiewy doświadczeń, rozmnożeń oraz plantacji nasiennych w Mielnie.
Od 01 października do 30 listopada 2021r.Przewiezienie z Bartążka do Mielna sprzętu, nasion, maszyn czyszczących i wyposażenia budynków.
30 listopada 2021r.Zdanie protokólarne dotychczas dzierżawionych gruntów, budynków, magazynów oraz pomieszczeń od IHAR PIB ZD Bartążek.
09 grudnia 2021r.Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany siedziby Spółki i tekstu jednolitego jej umowy.
31 grudnia 2021r.W 90% zrealizowano program wyposażenia w sprzęt i aparaturę naukowo- badawczą (Agenda Badawcza.)
 1. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA B+R

Od 7 lipca 2005 r. Spółka prowadzi działalność badawczo- rozwojową w zakresie hodowli zachowawczej oraz twórczej nowych odmian ważnych gospodarczo gatunków wiechlinowatych i bobowatych drobnonasiennych z wykorzystaniem posiadanych zasobów wiedzy. Struktura zakresu prac badawczo- rozwojowych jest stale dostosowywana do potrzeb krajowej gospodarki, polskiego rolnika oraz eksportu.

 1. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Realizowane w Spółce prace badawcze obejmują liczne kierunki badań, tworząc teoretyczne podstawy wykorzystania wyników w nasiennictwie, nasionoznawstwie
i rolnictwie. Prowadzone prace w zakresie hodowli nowych odmian, uwzględniają rozwiązania metodyczne oparte na genetyce, fitopatologii, fizjologii i statystyce matematycznej. Prowadzone badania mają również na celu poprawę cech rolniczo- użytkowych odmian wpisanych do rejestru.

 1. AGENDA BADAWCZA

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. przystąpiono do realizacji 4 zadań Agendy Badawczej projektu pt. „Stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego HR Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”.

W 2021 roku kontynuowano prace w tym zakresie.

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2021 roku kontynuowano działalność hodowlo- badawczą w dwóch obszarach badawczych podzielonych na zadania:

Obszar badawczy I. Wytworzenie nowych genotypów (odmian) traw pastewnych, stanowiących wysoką wartość dla polskiej gospodarki żywieniowej zwierząt pod względem ważnych cech użytkowych dla zwiększenia opłacalności, konkurencyjności i innowacyjności produkcji.

Zadanie 1.Wytworzenie materiałów wyjściowych życicy wielokwiatowej o wysokim
i stabilnym plonie paszy i nasion oraz dobrym odrastaniu po skoszeniu, odpornych na fuzaryjną zgorzel traw powodowaną przez Fusarium spp. z wykorzystaniem autorskiej metody selekcji.

Zadanie 2.Wytworzenie materiałów wyjściowych wczesnej życicy trwałej pastewnej 2x, charakteryzujących się wysokim, stabilnym plonem paszy i nasion oraz dobrym odrastaniem po skoszeniu stanowiących wysoką wartość do hodowli nowych odmian z wykorzystaniem autorskiej metody selekcji.

Zadanie 3. Wytworzenie materiałów wyjściowych lucerny mieszańcowej charakteryzujących się długim kwiatostanem uwarunkowanym genem lp oraz wysoką wartością użytkową
i podwyższoną odpornością na choroby. Zadanie zakończone złożeniem do COBORU wniosku o wpis nowej odmiany do Krajowego Rejestru.

Zadanie 4. Rozpoczęcie hodowli twórczej nowego gatunku i zastosowanie w nim autorskiej metody selekcji w celu wytworzenie pierwszych polskich introgresywnych odmian xFestulolium charakteryzujących się wysokim plonem paszy i nasion.

Obszar badawczy II. Zwiększenie postępu biologicznego poprzez wprowadzenie na rynek nowych technik wspomagających hodowlę odmian traw i bobowatych drobnonasiennych celem pozyskiwania materiału siewnego kategorii elitarny wysokiej jakości.

Zadanie 1. Prace rozwojowe nad innowacyjnym procesem czyszczenia nasion w oparciu
o eksperymentalną linię technologiczną (instalacja próbna).

Zgodnie z Agendą Badawczą prace rozwojowe w tym Zadaniu zostaną rozpoczęte w 2022 roku.

Koszty prowadzonej działalności badawczej finansowane są ze środków własnych Spółki.

4.2. HODOWLA TWÓRCZA

Poza obszarem Agendy Badawczej, w sezonie wegetacyjnym w Spółce prowadzono hodowlę twórczą w 9 tematach:

 • Hodowla odmian traw pastewnych w temacie:
  • życicy trwałej pastewnej,
  • festulolium introgresywnego 4x,
  • festulolium introgresywnego 2x,
  • festulolium allotetraploidalnego,
  • kupkówki pospolitej.
 • Hodowla odmian traw gazonowych w temacie:
  • kostrzewy trzcinowej,
  • kostrzewy czerwonej kępowej,
  • życicy trwałej.
 • Hodowla odmian bobowatych drobnonasiennych w temacie:
  • koniczyny łąkowej.

Prace hodowlano- badawcze ukierunkowane były na poprawę cech rolniczo- użytkowych 10 odmian Spółki HR Grunwald: kupkówki pospolitej Berta i Bepro, życicy trwałej Bokser, Stadion, Berkut i Rela, życicy mieszańcowej Gala, życicy westerwoldzkiej Koga, kostrzewy trzcinowej Rahela i koniczyny łąkowej Rozeta.

Prace badawcze ukierunkowane były na uzyskanie odmian traw charakteryzujących się:

 • przy użytkowaniu pastewnym: wysokim plonem oraz bardzo dobrą jakością paszy, wysokim plonem nasion, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów, szybkim odrastaniem po skoszeniu, trwałym utrzymywaniem się w poroście,
 • przy użytkowaniu gazonowym: wysokim plonem nasion, dobrą jakością trawnika w całym sezonie wegetacyjnym, zimozielonością, zmniejszoną podatnością na choroby liści i pędów oraz odpornością na warunki suszy.
 • 5. DZIAŁALNOŚĆ ROZWOJOWA I WDROŻENIE (B+R)

5.1. Działalność rozwojowa Spółki prowadzona jest w zakresie hodowli zachowawczej odmian, mającej na celu utrzymanie cech odrębności, wyrównania i trwałości
w okresie ich wpisu w rejestrze. Prace prowadzone są w następujących gatunkach: życica trwała, życica wielokwiatowa, życica mieszańcowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, koniczyna łąkowa, lucerna mieszańcowa, perz wydłużony, gryka zwyczajna oraz facelia błękitna.

5.2. Efektem prowadzonej hodowli zachowawczej jest namnożenie materiału matecznego, który rozpoczyna cykl badawczo- rozwojowy odmiany, prowadzący do wytworzenia i wdrożenia do produkcji nasion kategorii elitarny (materiał siewny przedbazowy i materiał siewny bazowy).

5.3. Dotychczasowa działalność B+R w Spółce finansowana była ze środków własnych, pochodzących głównie z opłat licencyjnych. Uzyskane wpływy z opłat licencyjnych w 90% przekierowywane były na dalsze prace badawcze.

5.4. Prace nad zachowaniem dotyczą 30. odmian własnych wiechlinowatych, bobowatych drobnonasiennych oraz roślin energetycznych (zał.1). Prowadzona jest również hodowla zachowawcza 4 odmian o statusie kolejny zachowujący (zał. 2).

5.5. W działaniach B+R na bieżąco uczestniczyli Udziałowcy Spółki – Komitet Sterujący.

6. INWESTYCJE B+R

6.1. W 2021 roku kontynuowano prace w realizacji projektu rozpoczętego 01 kwietnia 2020 roku pt. „Stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wartość projektu: 6 282 249,60 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 267 361,30 zł

Zakończenie projektu: 31 marca 2022 r.

7. OSIĄGNIĘCIA HODOWLANE

 1. W badaniach rejestrowych w Czechach znajduje się ród życicy trwałej gazonowej Gabi oraz odmiana Bokser.
 2. Do badań rejestrowych COBORU zgłoszono:

– ród lucerny mieszańcowej długogroniastej pod nazwą Gosia, jako efekt prac hodowlanych Agendy Badawczej, Obszar działalności I, Zadanie 3.

– groch pastewny Gaja,

– życicę wielokwiatową westerwoldzką Glosa- typ gazonowy.

8. WDRAŻANIE I UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ HODOWLANYCH

8.1 Zaobserwowano wzrost areału odmian wiechlinowatych i bobowatych drobnonasiennych Hodowli Roślin Grunwald w stosunku do roku 2020. Łącznie w 2021 roku powierzchnia plantacji własnych odmian wiechlinowatych i bobowatych HR Grunwald zgłoszonych do kwalifikacji wynosiła 13 306,50 ha, co stanowi 34,8% ogólnej powierzchni plantacji tych grup roślin w kraju. Powierzchnia roślin innych (facelia błękitna Stala) wyniosła 1 900 ha.

Tab.1. Procentowy udział odmian HR Grunwald w ogólnej powierzchni wiechlinowatych zakwalifikowanych polowo w latach 2005- 2021 (wdrożenia B+R).

Lp.RokPowierzchnia plantacji wiechlinowatych w kraju [ha]Powierzchnia odmian HR [ha]% udział odmian HR
w ogólnej powierzchni wiechlinowatych
1200510 367,45913,128,8
2200614 457,341 602,6911,1
3200713 499,182 254,8816,7
4200812 266,972 141,5617,4
5200911 601,302 229,8219,2
6201011 421,172 258,1122,4
7201111 634,092 316,9119,9
8201211 269,542 352,6120,9
9201311 632,362 673,1722,9
10201413 311,533 518,7026,4
11201514 908,554 539,7030,4
12201616 508,354 846,3829,4
13201722 138,297 272,9832,9
14201824 840,117 433,4829,9
15201925 689,757 506,2229,2
16202032 135,799 991,4231,1
17202133 651,0311 906,3335,4

Tab.2. Procentowy udział odmian HR Grunwald w ogólnej powierzchni bobowatych drobnonasiennych zakwalifikowanych polowo w latach 2008- 2021 (wdrożenia B+R).

Lp.RokPowierzchnia plantacji bobowatych w kraju [ha]Powierzchnia odmian HR [ha]% udział odmian HR
w ogólnej powierzchni bobowatych
120081 320,04255,3019,3
220091 363,18315,7823,2
320101 547,78542,2635,0
420111 336,55654,4149,0
520121 002,97412,9041,2
620131 839,30494,4725,5
720141 901,72561,1429,5
820152 812,70741,9326,4
920163 814,23991,7426,0
1020175 606,051 532,8227,3
1120185 863,471 531,7226,1
1220194 865,371 487,4530,6
1320204 627,871 428,1730,9
1420214 573,031 400,1730,62
 1. 1. Prowadzono współpracę z Zakładem Doświadczalnym IHAR w Bartążku w zakresie doradztwa i produkcji materiału bazowego życicy trwałej Bokser.
 1. 2. Z powodzeniem rozwija się reprodukcja nasienna życicy trwałej Bokser, Aut, Brawa i kupkówki pospolitej Berta w Nowej Zelandii.
 1. 3. Hodowla Roślin Grunwald jest reprezentantem amerykańskiej firmy Grassland Oregon w zakresie współpracy w COBORU i reprodukcji nasiennej kostrzewy trzcinowej Escalante na terenie Polski.
 2. KONFERENCJE NAUKOWE, SEMINARIA, SZKOLENIA, PROMOCJA.

9.1. Prowadzono szkolenia dla rolników oraz pracowników firm nasiennych na temat

instrukcji uprawy na nasiona odmian wiechlinowatych i bobowatych drobnonasiennych.

 1. 2.Prowadzono współpracę ze szkołami rolniczymi w zakresie szkolenia i promocji hodowli. 9.3. Dwóch pracowników HR Grunwald uzyskało uprawnienia akredytowanego próbobiorcy materiału siewnego – 18 czerwca 2021 r.
 2. 9.4. W dniu 19 marca 2021 r. pracownik HR Grunwald uczestniczył w szkoleniu on-line: Zasady realizacji i działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021.

9.5. Dwie osoby wzięły udział w I Szczycie Polskich Grup Operacyjnych EPI, w Łodzi,

zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w

Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

14-15 września 2021 r.

10. PROGRAMY UNIJNE

 1. W 2021 roku kontynuowano prace w realizacji czterech Zadań Agendy Badawczej projektu rozpoczętego 01 kwietnia 2020 roku pt. „Stworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego Hodowli Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W zakresie Agendy Badawczej prowadzono hodowlę twórczą w następujących

Zadaniach: 1. życica wielokwiatowa 4x pastewna, 2. życica trwała 2x wczesna,

3. Lucerna mieszańcowa długogroniasta, 4. festulolium introgresywne z odmianami

HR Grunwald.

Zakończenie realizacji projektu 2022-03-31.

 1. HR Grunwald wchodzi w skład konsorcjum, projektu NOVA TRAWA zatwierdzonego 25 czerwca 2021r. i dofinansowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tytuł operacji: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne”. Działanie M16 „Współpraca” objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Politechnika Bydgoska pod kierownictwem prof. dr. hab. Dariusza Pańki. W sezonie otrzymano z Politechniki Bydgoskiej materiał kontrolny w postaci siewek życicy trwałej zasiedlonych endofitem i przygotowano rośliny do przezimowania w warunkach tunelu foliowego w celu określenia ich zimotrwałości.
 1. HR Grunwald jest współwykonawcą projektu badawczego złożonego przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Postęp Biologiczny i zatwierdzonego umową o współpracy z dnia 11.01.2021r. Kierownik Projektu prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala. Tytuł projektu: „Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej”.
 2. WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI I HODOWLANYMI
 1. Prowadzono współpracę z HR Strzelce w zakresie obsługi technicznej doświadczeń na zimotrwałość materiałów hodowlanych pszenicy ozimej.
 1. Prowadzono współpracę z prof. dr. hab. Barbarą Wiewiórą z Pracowni Oceny Zdrowotności i Tożsamości Zbóż i Roślin Strączkowych IHAR PIB w Radzikowie w zakresie identyfikacji patogenów traw.
 1. Prowadzono współpracę z prof. dr hab. Zygmuntem Staszewskim w zakresie wytwarzania nowych odmian lucerny mieszańcowej.
 1. W zakresie hodowli festulolium introgresywnego i allotetraploidalnego prowadzono współpracę z Zakładem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.
 1. Prowadzono współpracę z prof. dr hab. Zbigniewem Zwierzykowskim oraz inż. Wojciechem Joksiem w zakresie wytwarzania nowych odmian festulolium introgresywnego i alloploidalnego.
 1. Prowadzono współpracę z prof. dr hab. Cezarym Purwinem z Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UWM w Olsztynie w zakresie oceny jakości pasz i wykonania analiz chemicznych.
 2. Prowadzono współpracę z prof. dr hab. Czesławem Hołdyńskim w zakresie badania intensywności fotosyntezy u życicy trwałej oraz z prof. dr hab. Henrykiem Bujakiem jako konsultantem w temacie hodowli twórczej życicy wielokwiatowej.
 3. 12.WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
 1. Kupkówka pospolita Berta znajduje się na liście odmian rekomendowanych w Szwajcarii.
 1. Życica wielokwiatowa Bakus znajduje się w badaniach rejestrowych na listę odmian rekomendowanych w Szwajcarii.
 1. Odmiany życicy trwałej gazonowej Bokser i Aut, znajdują się na liście odmian rekomendowanych w Niemczech.
 1. W rejestrze odmian w Rosji znajduje się 6 pastewnych i 7 gazonowych odmian wiechlinowatych (zał. 3).
 1. W rejestrze odmian w Wielkiej Brytanii znajduje się 5 odmian wiechlinowatych oraz
  2 odmiany bobowatych drobnonasiennych (zał. 4).
 1. Z powodzeniem rozwija się reprodukcja nasion elitarnych i kwalifikowanych
  w Kanadzie, Argentynie, USA i w Czechach.
 2. 13. KIERUNKI PRODUKCJI

Głównym kierunkiem działalności Spółki jest hodowla twórcza i zachowanie odmian wiechlinowatych, bobowatych drobnonasiennych i roślin energetycznych oraz innych pod zapotrzebowanie rynku nasiennego i udziałowców. Pozostała działalność to między innymi świadczenie usług.

Zał. 1
Własne gatunki i odmiany wiechlinowatych oraz bobowatych drobnonasiennych.
Lp.GatunekOdmianaSposób użytkowaniaTermin zbioru na nasiona w HR Grunwald
1Życica trwała DBajka KO – średniowczesnaOdmiana pastewnaII dekada lipca
2Życica trwała DRela – średniopóźnaOdmiana pastewnaIII dekada lipca
3Życica trwała TBrawa KO – późnaOdmiana pastewnaIII dekada lipca
4Życica trwała TBaronka KO – średniaOdmiana pastewnaII dekada lipca
5Życica trwała DBokser KO– wczesnaOdmiana gazonowaI dekada lipca
6Życica trwała DAut KO– średniopóźnaOdmiana gazonowaII dekada lipca
7Życica trwała DBerkut KO – średniopóźnaOdmiana gazonowaII dekada lipca
8Życica trwała DStadion – późnaOdmiana gazonowaIII dekada lipca
9Życica trwała DGraffiti – średniaOdmiana gazonowaII dekada lipca
10Życica trwała DGrilla – średniaOdmiana gazonowaII dekada lipca
11Życica wielokwiatowa TBakus KO – wczesnaOdmiana pastewnaI dekada lipca
12Życica mieszańcowa TGala– wczesnaOdmiana pastewnaI dekada lipca
13Życica mieszańcowa TMega R– późnaOdmiana pastewnaII dekada lipca
14Życica westerwoldzka TKoga – późnaOdmiana pastewnaII dekada lipca
15Życica westerwoldzka TTelga – późnaOdmiana pastewnaII dekada lipca
16Tymotka łąkowaKarta KO – średniowczesnaOdmiana pastewnaIII dek.lipca – I dek.sierpnia
17Tymotka łąkowaKaba– średniowczesnaOdmiana pastewnaIII dekada lipca
18Kostrzewa łąkowaPasja KO – średniowczesnaOdmiana pastewnaIII dek. czerwca – I dek. lipca
19Kostrzewa trzcinowaRahela – średniowczesnaOdmiana pastewnaI dekada lipca
20Kostrzewa czerwonaRapsodia KO– średniowczesnaOdmiana gazonowaIII dek. VI – I dek. lipca
21Kostrzewa czerwonaDark KO – średniowczesnaOdmiana gazonowaIII dek. VI – I dek. lipca
22Kostrzewa czerwonaGross – wczesnaOdmiana gazonowaI dekada lipca
23Kostrzewa czerwonaGrobla – wczesnaOdmiana gazonowaI dekada lipca
24Wiechlina łąkowaSójka KO – późnaOdmiana gazonowaIII dekada czerwca
25Kupkówka pospolitaBepro – wczesnaOdmiana pastewnaI dekada lipca
26Kupkówka pospolitaBerta- średniowczesnaOdmiana pastewnaI dekada lipca
27Koniczyna łąkowa DRozeta KOOdmiana pastewnaII – III dekada września
28Koniczyna łąkowa DRabaOdmiana pastewnaIII dek.lipca – I dek.września
29Lucerna mieszańcowaRadiusOdmiana pastewnaII- III dekada sierpnia
30Perz wydłużonyBamar KOOdmiana energetycznaIII dek. sierpnia – I dek.września

D – odmiana diploidalna, T – odmiana tetraploidalna, R- nazwa odmiany chroniona znakiem towarowym, KO – odmiana wpisana do Księgi Wyłącznego Prawa

Zał. 2.
Gatunki i odmiany o statusie kolejny zachowujący
Lp.GatunekOdmianaSposób użytkowaniaTermin zbioru na nasiona w HR Grunwald
1Facelia błękitnaStalaOdmiana na nasiona, zielonkę, międzyplonIII dekada lipca
2Koniczyna białaRomenaOdmiana pastewnaII dek. lipca
3Życica trwałaNakiOdmiana uniwersalnaI dekada lipca
4GrykaPandaOdmiana jadalna, miododajna II-III dekada września
Zał.4.
Gatunki i odmiany wpisane na listę odmian w Wielkiej Brytanii
Lp.GatunekOdmianaSposób użytkowania
1Życica trwałaBokserOdmiana gazonowa
2Kostrzewa czerwonaRapsodiaOdmiana gazonowa
3Życica trwała 4xBrawaOdmiana pastewna
4Życica mieszańcowa 4xGalaOdmiana pastewna
5Życica westerwoldzka 4xKogaOdmiana pastewna
6Koniczyna łąkowa 2xRozetaOdmiana pastewna
7Koniczyna białaRomenaOdmiana pastewna
Zał. 3.
Gatunki i odmiany wpisane na listę odmian w Rosji
Lp.GatunekOdmianaSposób użytkowania
1Życica trwałaBokserOdmiana gazonowa
2Życica trwałaAutOdmiana gazonowa
3Życica trwałaBerkutOdmiana gazonowa
4Życica trwałaStadionOdmiana gazonowa
5Wiechlina łąkowaSójkaOdmian gazonowa
6Kostrzewa czerwonaDarkOdmiana gazonowa rozłogowa
7Kostrzewa czerwonaRapsodiaOdmiana gazonowa kępowa
8Życica westerwoldzka 4xKogaOdmiana pastewna
9Życica mieszańcowa 4xGalaOdmiana pastewna
10Kostrzewa trzcinowaRahelaOdmiana pastewna.
11Życica trwała 2xRelaOdmiana pastewna.
12Życica trwała 4xBrawaOdmiana pastewna
13Życica wielokwiatowa 4xBakus Odmiana pastewna

Stare i nowe zdjęcia

Pączkujemy! Nowe znajomości, nowe kontakty owocują kolejnymi wspomnieniami absolwentów naszych szkół i nowymi zbiorami zdjęć.

Mieczysław Sowul, który był bohaterem niedawnego artykułu przysłał nam zdjęcia z czasów pobytu w szkole oraz ze zjazdu Absolwentów 2009 roku, który odbył się w Henrykowie. Dziękujemy!

Tablo szkolne rocznika.

Po górach, dolinach…

5 od lewej M. Sowul

Z J A Z D AB S O L W E N T Ó W 2009 r. – H E N R Y K Ó W

Uczestnicy zjazdu.

Człowiek sukcesu, sukces człowieka

Kiedy zdecydowałem się na utworzenie i prowadzenie strony dla Henrykusów, wymyśliłem zakładkę „Ludzie sukcesu”. Z tyłu głowy miałem opowieści o ledwie kilku Henrykusach, którzy po szkole osiągnęli sukces w branży na skalę krajową. Myślałem o Piotrze Maciołowskim i Mieczysławie Sowulu, twórcach firm związanych z branżą nasienną. Z różnych przyczyn na ich opisanie trzeba było sporo poczekać.

Losy Mieczysława Sowula interesują mnie podwójnie, bo jest on także absolwentem mojego ogólniaka w Sejnach. Maturę zdał w 1967 roku, a więc 6 lat przede mną. Był w klasie wychowawcy Wacława Dacza (1929- 2002), który później został dyrektorem sejneńskiego LO. Ponadto dyrektorem był również inny uczeń profesora Dacza i klasowy kolega Mieczysława, Jan Stanisław Aniszewski. Dodając do tego dyrektorskie i prezesowskie funkcje Mieczysława Sowula, można mówić, że był to wyjątkowy „wypust” maturzystów. Moje koneksje w tej klasie to Halina Tomczyk, żona brata ciotecznego Janusza Zubowicza (1954- 2007) oraz Ryszard Dubowski z rodziny mojej prababki Aleksandry Dubowskiej (1870- 1927).

Po maturze w Sejnach w 1967 roku Mieczysław Sowul trafił do Henrykowa. Poza nauką, której jak widać po efektach, nie zaniedbywał, udzielał się tam w licznych inicjatywach kulturalnych i sportowych. Był twórcą i prowadzącym od podstaw radiowęzeł szkolny. W kawiarence AVENA lub w Sali Marmurowej organizował cotygodniowe potańcówki przy muzyce odtwarzanej z płyt na adapterze. Ponadto wspólnie z kolegami z roku pełnił funkcję organisty w przyklasztornym kościele. Pod kierunkiem doktora Zbigniewa Urbaniaka, wychowawcy i opiekuna uczestniczył w wielu wyprawach i obozach wędrownych w Góry Stołowe. Miał także sporo sukcesów sportowych zarówno na poziomie szkół średnich województwa, jak i szkół wyższych, w tym zwycięstwa w słynnych biegach 1-majowych wokół ratusza w Ziębicach.

Prezes Mieczysław Sowul zachował z Henrykowa piękne i dobre wspomnienia, najczęściej związane z osobą charyzmatycznego dyrektora Jana Szadurskiego. Przyjaciół Henrykowa, z jego roczników lub innych, zaprasza do osobistego kontaktu poprzez adres mailowy [email protected] lub namiary w zakładce „Kontakt” ze strony internetowej firmy czy też na jej stronie fejsbukowej.

Mieczysław Sowul w czasach henrykowskich

Życiorys zawodowy:

Wykształcenie: w 1969 roku ukończenie PST Henryków. W następnych latach zaoczne wyższe studia rolnicze i 3 kierunki podyplomowe.

Praca zawodowa: w sierpniu tego roku miną 54 lata pracy, z tego 41 lat zarządzania w przemyśle nasiennym, tj:

– w latach 1981 – 1991 dyrektor centrali nasiennej w Iławie,

– 1991 – 2003 r. założyciel Rolimpexu i organizator oddziału Rolimpexu w Iławie,

– 1993 – 1996 r. twórca produktu pod hasłem: „Najlepsze trawy z Iławy” za co otrzymał laur TERAZ POLSKA i nagrodę prezydenta RP – A. Kwaśniewskiego,

– 2003 – 2005 założyciel i współwłaściciel firmy nasiennej Sowul & Sowul, którą aktualnie zarządza syn Przemysław Sowul, www.sowul.pl

– 2005 pierwszy Prezes i współzałożyciel Hodowli Roślin, dawniej HR Bartążek koło Olsztyna, obecnie HR Grunwald w Mielnie, powiat Ostróda,

– współtwórca i autor projektu „Stworzenie CBR HR Grunwald z siedzibą w Mielnie”, gdzie aktualnie pracuje i zarządza jako Prezes.

W roku 2021 firma Mieczysława Sowula uległa istotnym zmianom, których zakres przedstawiają dwa filmy zamieszczone poniżej. Pierwszy z nich mówi o pożegnaniu z dotychczasową siedzibą w Bartążku, drugi o powitaniu w Mielnie. Szczegółowy opis działalności w roku 2021 zamieścimy w oddzielnym wpisie.

Andrzej Szczudło

Pożegnanie z Bartążkiem